Precizare privind politica de remuneratii

Am implementat reguli și procese în cadrul Grupului Ergo / în compania noastră pentru a asigura faptul că politica noastră de remunerații nu dă naștere unor  riscuri semnificative de sustenabilitate în domeniile de mediu, social sau de management corporativ. Acest lucru minimizează riscul de impacturi negative semnificative asupra valorii companiei și a investițiilor clienților săi.

 

Strategii pentru gestionarea riscurilor de sustenabilitate

Riscurile de sustenabilitate sunt evenimente sau condiții în domeniile de mediu, social sau de guvernanță corporativă a căror apariție poate avea un impact real sau potențial negativ asupra activelor, poziției financiare și a câștigurilor, precum și asupra reputației companiei și, astfel, asupra valorii investiției. Riscurile de sustenabilitate afectează tipurile de risc cunoscute prin intermediul unei varietăți de canale de transmisie și pot avea un impact semnificativ asupra acestor riscuri.

Procesele de luare a deciziilor privind investițiile ERGO ASIGURARI DE VIATA S.A. includ toate riscurile relevante, inclusiv riscurile de sustenabilitate. În cadrul acestui proces, riscurile sunt reduse prin selectarea țintită a obiectelor de investiție, precum și prin extinderea și combinarea riscurilor în întregul portofoliu.

Riscurile de sustenabilitate relevante care ar putea avea un impact negativ semnificativ privind randamentul unei investiții sunt de asemenea luate în considerare, precum și efectele adverse principale ale unei decizii de investiție privind factorii de sustenabilitate. Sistemele de limitare și mecanismele de control asigură faptul că nu se acumulează prea mult ponderarea emițătorilor individuali, a activelor sau a piețelor. Ratingurile de sustenabilitate MSCI ESG sunt utilizate pentru a evalua riscurile de sustenabilitate. În plus, situația de risc este constant revizuită ca parte din sistemul de management al riscurilor, astfel încât să poată fi luate contramăsuri în cazul anumitor riscuri.

 

Explicarea efectelor adverse ale deciziilor de investiții privind factorii de sustenabilitate

 

 

Sumar

ERGO ASIGURARI DE VIATA S.A.  este o companie a Grupului ERGO, care aparține Munich Re. Grupul este unul dintre furnizorii de top de reasigurare, asigurare primară și soluții privind riscurile aferente asigurării de pe glob.

Procesele de luare a deciziilor privind investițiile ERGO ASIGURARI DE VIATA S.A. au în vedere cele mai importante efecte adverse ale deciziilor de investiții asupra factorilor de sustenabilitate.

Prezenta declarație privind principalele efecte negative acoperă perioada dintre 1 ianuarie și 31 decembrie 2021.

Deciziile de investiții pot avea impacturi negative - semnificative sau probabil semnificative - asupra factorilor de sustenabilitate, pot contribui la sau pot fi direct legate de acestea (impacturi adverse de sustenabilitate). Impacturile cheie sunt acele efecte ale deciziilor de investiții care au un impact negativ asupra factorilor de sustenabilitate. Factorii de sustenabilitate includ chestiuni de mediu, sociale și de muncă, respectarea drepturilor omului și lupta împotriva corupției și mitei. Factorii de sustenabilitate sunt menționați și ca „criterii ESG”. Abrevierea ESG în limba engleză reprezintă criteriile ecologice (Ecologice) și sociale (Sociale) precum și criteriile de management corporativ bun (Guvernanță).

Procesele de luare a deciziilor pentru investiții ale ERGO ASIGURARI DE VIATA S.A.  sunt gestionate central - în cadrul profilului de risc specificat - de către un departament specializat al Munich Re pentru care este asumată răspunderea. O mare parte din investițiile Munich Re - de-a lungul tuturor domeniilor de activitate - este gestionată de managerul de active comun MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH (MEAG). Criteriile ESG sunt de asemenea luate în considerare în selectarea investițiilor din cadrul Grupului.

Obiectivul imperativ este de a-și putea îndeplini obligațiile în orice moment și de a respecta cerințele legislatorului cu privire la principiul prudenței antreprenoriale în toate chestiunile. Prin urmare, toate deciziile fac obiectul unor cerințe de siguranță înalte.

Îndeplinirea obiectivelor este măsurată cantitativ, printre altele, prin mijloace de raportare internă a sustenabilității (rata de sustenabilitate). Integrarea sistematică a criteriilor ESG este o componentă fundamentală a strategiei de investiții a Grupului. Criteriile ESG definite individual sunt încorporate într-un proces de selecție pentru toate clasele de active (de exemplu, acțiuni, titluri de valoare purtătoare de dobândă, imobiliare). Prin investițiile țintite spre tehnologii de viitor, energii regenerabile și infrastructură sustenabilă (precum centralele de energie solară sau parcurile eoliene), Grupul contribuie la protejarea mediului și susține schimbarea către energii regenerabile.

Munich Re a adoptat principii și linii directoare interne de investiții care se aplică tuturor companiilor ERGO, inclusiv sucursalelor și subsidiarelor sale din întreaga lume. Aceste principii de investiții formează cadrul de bază pentru strategia de investiții sustenabile a ERGO ASIGURARI DE VIATA S.A. și completează managementul general al activelor și pasivelor ERGO ASIGURARI DE VIATA S.A. prin reguli și pentru deciziile de investiții individuale selectate.

De asemenea, principiile de investiții specifică ce domenii de interes sunt în mod deliberat considerate pentru investiție. De exemplu, Grupul a hotărât să nu investească în companii care produc, distribuie sau transportă arme ilegale. Investițiile în materii prime care servesc drept alimente sunt de asemenea excluse. În mod similar, Grupul nu investește în companii care generează mai mult de 30% din venitul lor din minerit sau conversia cărbunelui în electricitate, sau în companii care generează mai mult de 10% din venitul lor din extracția de petrol sau nisipuri asfaltice. Pentru un număr de alte chestiuni sensibile precum fracturarea hidraulică sau achiziția de terenuri de agricultură, se aplică documente de poziție speciale și liste de verificare.

 

 

detalii privind evaluarea principalelor impacturi adverse asupra factorilor de sustenabilitate

 

Impactul negativ asupra sustenabilității

Descriere

INDICATORI DE CLIMĂ ȘI ALȚI INDICATORI PENTRU MEDIU

Emisii de gaze de seră

Pentru a evalua această categorie în investiții, Grupul măsoară volumul de emisii directe, adică emisii generate de combustia din centrale, emisiile asociate cu energia achiziționată (gaze, electricitate, încălzirea sectoarelor, etc.) și emisiile de gaze de seră indirecte, de exemplu,  din călătoriile de afaceri sau din bunurile achiziționate, servicii sau din investițiile deținute. Aceste calcule sunt efectuate și documentate anual.

Investițiile în acțiuni sau obligațiuni ale companiilor care generează mai mult de 30% din venitul lor din mineritul cărbunelui sau producția de electricitate din cărbune nu sunt permise. Volumul de investiți permise va fi monitorizat în mod continuu.

Alăturându-se „Net-Zero Asset Owner Alliance” (Alianța de Titulari de Active Net-Zero) în ianuarie 2020, Grupul s-a angajat la reducerea emisiilor de CO2 în cadrul portofoliului său de investiții la valoarea netă zero până în 2050. Astfel, Munich Re are ca obiectiv contribuirea la limitarea creșterii temperaturii globale la 1,5°C, în conformitate cu obiectivele Convenției de Mediu de la Paris.

Performanța energiei

Ca parte din angajamentele asumate față de Net-Zero Asset Owner Alliance (Alianța de Titulari de Active Net-Zero) (citiți mai jos detaliile), Grupul revizuiește investițiile care au o cerere mare de energie nesustenabilă.

Investițiile în centralele de energie solară și eoliană sunt preferate.

Investițiile în centralele pe gaz sunt examinate, inter alia, cu privire la rolul lor în menținerea furnizării necesare de bază.

Biodiversitate

Ca parte din procesele de decizii privind investițiile Grupului, proiectele de investiții și investițiile făcute sunt de asemenea revizuite cu privire la potențialele riscuri de mediu generate de companii. Chestiunile privind petrolul/nisipurile asfaltice, fracturarea hidraulică și mineritul au un rol special în acest context. În cazul achiziției sau deținerii de acțiuni în terenul arabile și păduri, aceste zone trebuie să fie gestionate sustenabil.

Apă

Deșeuri

Chestiunile sociale și de muncă, respectarea drepturilor omului, combaterea corupției și mitei

Chestiuni sociale și de muncă

În cadrul deciziilor de investiții, sunt de asemenea examinate posibilele influențe negative din cauza lipsei de conformitate cu standardele sociale, drepturile de muncă, drepturile omului și lupta împotriva corupției și mitei.

Drepturile omului

Combaterea corupției și mitei

Arme interzise

Grupul nu investește în companiile care produc, comercializează sau transportă arme interzise.

Se consideră că cifra de afaceri nu poate fi considerată semnificativă dacă producția, comercializarea sau transportul nu reprezintă peste 5% din cifra de afaceri totală a întreprinderii.

 

emisii

Calitatea de membru în cadrul Net-Zero Asset Owner Alliance (Alianța de Titulari de Active Net-Zero) subliniază angajamentul Grupului de a reduce emisiile din investiții. Pentru investițiile în care o reducere a emisiilor nu este încă susținută de planurile proprii de reducere ale companiei, Grupul caută să obțină un dialog țintit pentru a lucra spre o reducere. Dacă acest angajament pe care Grupul îl urmărește împreună cu alți investitori nu are succes, Grupul se poate retrage din investiția respectivă. Obiectivul este acela de a face ca investițiile Grupului să aibă emisii scăzute sau zero emisii. Acest aspect este compensat prin investițiile care reduc sarcina emisiilor.

 

Descrierea măsurilor luate pentru identificarea și prioritizarea principalelor impacturi adverse asupra factorilor de sustenabilitate

Managementul riscurilor este gestionat astfel încât categoriile de risc privind riscul de piață (inclusiv riscul privind cursul valutar și riscul de concentrare), riscul de contrapartidă/credit, riscul operațional, riscul strategic și riscul de lichiditate arată în timpi buni cum se vor schimba investițiile în legătură cu obligațiile scadente. Deoarece aspectele de sustenabilitate sunt întotdeauna incluse în evaluarea riscurilor, efectele adverse asupra factorilor de sustenabilitate sunt incluse în fiecare categorie de risc.

Această abordare de a gestiona riscurile care au un impact negativ asupra sustenabilității ajută la evitarea impacturilor negative asupra sustenabilității.

 

Descrierea măsurilor pentru lupta împotriva principalelor impacturi adverse asupra factorilor de sustenabilitate

Investițiile tuturor companiilor din cadrul Grupului, inclusiv ERGO ASIGURARI DE VIATA S.A. sunt gestionate central de către un departament specializat al Munich Re și sunt în mod esențial administrate de MEAG.

Toate deciziile de investiții se bazează pe principiile și liniile directoare interne privind investițiile care se aplică la întreg portofoliul de investiții al ERGO ASIGURARI DE VIATA S.A. Nu este relevant sau decisiv dacă investițiile/portofoliul de investiții sunt/este gestionat de către Companie, de către managerul MEAG de active al Grupului sau de către o terță parte. Cu toate acestea, principiile de investiții nu se aplică produselor de investiții în cazul cărora deciziile de management și de investiții nu pot fi influențate de Munich Re, ERGO, MEAG sau oricare alt manager de active căruia i-a fost încredințat managementul activelor ERGO ASIGURARI DE VIATA S.A.

În acest context, cele mai importante efecte adverse relevante sunt luate în considerare în decizia de investiție. Mai mult, riscurile sunt reduse prin selectarea țintită a obiectelor de investiție, precum și prin extinderea și combinarea riscurilor în întregul portofoliu. Riscurile de sustenabilitate relevante care ar putea avea un impact negativ semnificativ privind randamentul unei investiții sunt de asemenea considerate, precum și efectele adverse principale ale unei decizii de investiție privind factorii de sustenabilitate. Sistemele de limitare și mecanismele de control asigură faptul că nu se acumulează prea mult ponderarea emițătorilor individuali, a activelor sau a piețelor. Ratingurile de sustenabilitate MSCI ESG sunt utilizate pentru a evalua riscurile de sustenabilitate.

Un sistem complex de avertizare timpurie asigură faptul că obligațiile față de clienți pot fi îndeplinite în orice moment și pe termen lung. Deciziile de investiții care pot avea un impact negativ asupra criteriilor ESG sunt de asemenea incluse în acest sistem de avertizare timpurie.

În plus, situația de risc este constant revizuită ca parte din sistemul de management al riscurilor, astfel încât să poată fi luate contramăsuri în cazul anumitor pericole.

Principiile de investiție definesc modul în care criteriile ESG sunt avute în vedere în procesul de luare a deciziilor privind investițiile. Scopul principiilor de investiții este de a completa managementul activelor și ERGO ASIGURARI DE VIATA S.A. cu reguli cu privire la anumite investiții individuale. Acestea conțin următoarele reguli:

1] Cel puțin 80% din investițiile de capital sunt făcute în titluri care sunt reprezentate în Indexul MSCI-ESG și care au cel puțin un rating BBB [...]

ERGO ASIGURARI DE VIATA S.A.  nu investește în companii care produc, comercializează sau transportă arme interzise dacă producția, comercializarea sau transportul sunt esențiale pentru compania respectivă. […]

3] Comercializarea și deținerea de investiții în produse alimentare (de exemplu: cereale și uleiuri din semințe, produse animaliere, produse lactate) și derivatele aferente sunt interzise. […]

4] Investițiile în acțiuni sau obligațiuni ale companiilor care generează mai mult de 30% din venitul lor din mineritul cărbunelui sau producția de electricitate din cărbune nu sunt permise.

5] Investițiile în acțiuni sau obligațiuni ale companiilor care obțin mai mult de 10% din venitul lor din extracția de nisipuri asfaltice nu sunt permise.

6] Comitetul de Responsabilitate Corporativă a Grupului (CRCG) evaluează și prioritizează chestiunile sensibile. Au fost create documente privind poziția cu privire la următoarele chestiuni sensibile: nisipuri asfaltice, fracturare hidraulică și minerit. Toate documentele privind poziția conțin întrebări specifice privind aspectele ESG. Pentru forajul petrolier în zona arctică există un document privind poziția și linii directoare. […]

7] Documentul privind poziția și Directiva „Investiții în terenuri de agricultură” sunt luate în vedere în deciziile de investiții cu privire la terenurile de agricultură în contextul procesului de verificare prealabilă. Acesta se aplică și pentru investițiile prin fonduri și cele directe pentru închiriere și/sau agricultură.

8] Investițiile în obligațiuni guvernamentale sau cvasi-guvernamentale emise de țări cu rating mai mic decât BBB conform ratingului MSCI ESG nu sunt permise.

Principiile de investiții se aplică ERGO Group AG, inclusiv sucursalelor și subsidiarelor sale din toată lumea. Consiliul de Administrație al ERGO Group AG se așteaptă ca toate companiile de asigurări din cadrul Grupului ERGO să adopte liniile directoare privind investițiile care respectă această orientare. Principiile de investiții nu sunt obligatorii dacă există un conflict cu legea locală, dacă normele sau regulamentele nu pot fi respectate și în cazul în care compania nu are influență asupra deciziilor de investiții.

Grupul cunoaște faptul că cererile din partea diferitelor părți interesate (precum clienți și investitori) pentru investițiile sustenabile sunt în creștere. Drept urmare, așteptările ca criteriile ESG să fie luate în considerare în mod corespunzător în liniile directoare privind investițiile sunt de asemenea în creștere. Din acest motiv, cerințele RIG vor fi dezvoltate și suplimentate de-a lungul anilor.

 

Politica de angajament

Grupul se angajează să discute riscurile și oportunitățile ESG cu companiile în care intenționează să investească sau în care a investit deja. Împreună cu alte companii, Grupul este implicat în „Acțiunea asupra mediului 100+”, una dintre cele mai mari inițiative de angajament conduse de investitori. Criteriile ESG sunt de asemenea luate în considerare atunci când managerul de active MEAG al Grupului își exercită drepturile de vot în numele Grupului în cadrul adunărilor generale ale companiilor în care s-au făcut investiții. Grupul intenționează să extindă gradual acest dialog. Concentrarea actuală este pe reducerea emisiilor de CO2.

Mai multe informații privind Politica de angajament sunt descrise mai jos:

ERGO: https://www.ergo.com/de/Mediathek.

 

Conformitatea cu standardele internaționale

Munich RE a fost unul dintre primii semnatari ai Principiilor pentru Investiții Responsabile (PIR) (semnate în 2006) și se angajează să îndeplinească PIR într-o manieră adecvată și cu o viziune de viitor. Astfel, Grupul demonstrează lumii că responsabilitatea în investiții este importantă pentru acesta. Obiectivul acestei inițiative este îmbunătățirea înțelegerii impactului activităților de investiții asupra problemelor de mediu, sociale și de guvernanță și ajutarea semnatarilor să integreze aceste chestiuni în deciziile lor de investiții.

Alăturându-se „Alianței de Titulari de Active Net-Zero” în ianuarie 2020, Grupul s-a angajat privind reducerea emisiilor de CO2 din portofoliul său de investiții la valoarea netă zero până în 2050. Astfel, Munich Re are ca obiectiv contribuirea la limitarea creșterii temperaturii globale la 1,5°C, în conformitate cu obiectivele Convenției de Mediu de la Paris.

Grupul caută și să discute despre riscurile și oportunitățile ESG cu companiile în care intenționează să investească sau în care a investit deja. Împreună cu alte companii, Munich Re este implicată în programul „Acțiunea asupra mediului 100+”.